คลังเก็บหมวดหมู่: กฏหมายการศึกษา

สรุปยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

หลังจากที่ได้อ่าน “ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)” ฉบับที่ได้ประกาศเป็นพระราชโองการ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังภาพประกอบ หมายเหตุ : ปัญญาชนคนผู้เจริญท่านใดที่จะนำรูปภาพไปใช้ ขอความกรุณาอ้างอิง/อ้างถึงแหล่งที่มาด้วยนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงค์ข้างล่าง MindMapยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พรบ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ฉบับเต็ม

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

เป็นการสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีการนำ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน มาบังคับใช้โดยอนุโลม เฉพาะกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ม.38 ค) ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงหมวดของการ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม     หรือสามารถดาวน์โหลด PDF ไฟล์ได้ที่นี่

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เมื่อครูดื่มเหล้ามาโรงเรียน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น เหล้า เบียร์ ไวน์ หรืออื่นๆ  นั้นเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ผู้คนไม่ว่าสาขาอาชีพใด ต่างนิยมชมชอบในการร่ำสุรา หรือดื่มด่ำกับรสสัมผัสอันนุ่มละมุนของเบียร์ ซึ่งแน่นอนว่าการดื่มเครื่องดื่มใดๆล้วนเป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่สามารถดื่มได้อย่างเสรีตราบเท่าที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น!! ในสังคมวงการอาชีพครู เป็นอีกหน่วยสังคมหนึ่งที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริง หรืองานโศกเศร้า ล้วนแล้วต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวชูโรง ด้วยเหตุดังนี้ ทำให้ข้าราชการครูหรือแม้แต่ผู้อำนวยการโรงเรียน หลายๆคนมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเมื่อดื่มสุราจนเมามายแล้วจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการครู ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สอนที่ใกล้ชิดกับนักเรียน การดื่มสุราจนเมาแล้วไปสอนนั้น ดูจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่นักเรียนอีกด้วย. ผู้เขียน ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประสบพบเจอข้าราชการครูผู้ใต้บังคับบัญชาที่นิยมดื่มเหล้าเป็นอาจิณ เรียกได้ว่าเมามาโรงเรียนแทบจะทุกวัน ซึ่งผู้เขียนคิดว่าคงจะไม่ต่างจากโรงเรียนอื่นๆที่มีข้าราชการครูชาย เพราะโดยมากแล้วข้าราชการครูชายนั้นดูจะชอบดื่มเหล้ามากกว่าข้าราชการครูหญิง เหล่านี้นับได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างมากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องบริหารจัดการให้ได้ เพราะการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นถือว่าผิดระเบียบวินัยของข้าราชการอย่างปฏิเสธไม่ได้ และ สำนักงาน ก.ค.ศ. ก็ได้มีข้อวินิจฉัยไว้ว่า “ข้าราชการครูที่ดื่มสุราและอาจเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน อาจถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง กรณีไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

หลงยุค!!

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษานั้น ใช้ระเบียบและกฏหมายหลักๆคือ 1. พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 2. พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และ 3 .พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 โดย พรบ.(1) นั้นจะว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ การกำหนดอำนาจของบุคลากร พรบ.(2) เป็นการกำหนดตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งวินัยและการรักษาวินัย ในส่วนของ พรบ.(3) นั้นจะว่าใบอนุญาติประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเรื่องของข้อห้ามและข้อปฏิบัติของข้าราชการครูนั้นได้มีการบัญญัติไว้ในหมวด 6 ของ พรบ.(2) เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย  ตั้งแต่ มาตรา 82 ถึง มาตรา 97  มาตรา 98-106 จะเป็นเรื่อง การดำเนินการทางวินัย มาตรา 107-120 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

งบรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

งบรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษานั้นจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ งบรายจ่ายหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และงบรายจ่ายงบกลาง โดยงบรายจ่ายของหน่วยงานราชการนั้นมีอยู่ 5 หมวด คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นๆที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยงบรายจ่ายต่างๆนี้นำมาใช้กับสถานศึกษาทั้ง 5 หมวด และมีการใช้งบรายจ่ายในงบกลางด้วยบางรายการ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู และมักมีความสับสนเสมอๆคือ งบช่วยเหลือการศึกษาบุตร และงบค่ารักษาพยาบาล ซึ่งหลายๆท่านสับสนว่าเป็นงบบุคลากร ผู้เขียนได้ทำการสรุปงบรายจ่ายไว้เป็นผังความคิดที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ(สำหรับผู้เขียน) ผังความคิดดังกล่าวเกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตำราหลายๆเล่ม ใหม่บ้างเก่าบ้าง ถ้ามีข้อมูลใดล้าสมัย ผิดตกบกพร่องไป ผู้เขียนก็ขอความกรุณาท่านผู้อ่านช่วยชี้แนะสิ่งที่ถูกให้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ถ้าภาพไม่ชัดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ .PDF ได้ที่นี่ งบรายจ่าย

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการอยู่ ให้ทราบถึงระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ในหนังสือที่ ศธ.0206.7/46 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ก.ค.ศ. ให้ยึดเอา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ไปพลางก่อน จนกว่า ก.ค.ศ. จะกำหนดระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะ ผู้เขียนได้ทำการสรุปการลาของข้าราชการครู และพนักงานราชที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียน โดยยึดระเบียบดังกล่าวข้างต้น ในส่วนของพนักงานราชการนั้น ผู้เขียนสรุปจาก ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2552 ดังรูปข้างล่าง   มีหลายประเด็นในระเบียบฯ ที่น่าจะนำมาออกเป็นข้อสอบได้ ผู้เขียนจึงอยากทำสรุปไว้เพื่อเอาไว้ทบทวนความจำ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การจัดหาพัสดุ

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคลตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนต้องทำภายใต้กรอบกฏหมายหลายๆฉบับ โดยไม่ได้มีระเบียบหรือกฏหมายเป็นของตนเองเช่นสถานศึกษาระดับปริญญาที่จะมี พรบ.จัดตั้งเป็นของตนเอง การจัดหาพัสดุในโรงเรียนนั้นก็ต้องทำภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้เขียนได้ทำการสรุประเบียบดังกล่าวในรูปแบบผังความคิด เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวน และจดจำของผู้เขียนเอง ผู้อ่านท่านใด สนใจอยากนำไปเผยแพร่ต่อ ผู้เขียนก็ยินดี แต่มีข้อแม้เดียวว่าถ้าท่านนำไปหาประโยชน์ทางการค้ากรุณาแบ่งเงินให้ผู้เขียนด้วย   ผังความคิดนี้เป็นการสรุปในภาพรวมโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดต่างๆ ผู้เขียนจึงขอเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้ 1. เงินประกันสัญญา เรียกเก็บเมื่อ วงเงินซื้อ/จ้าง เกิน 1 เแสนบาท 2. เงินประกันสัญญาเก็บในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินในสัญญา แต่ถ้าสัญญานั้นมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้างมีโอกาสผิดสัญญาสูง ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 10 3. เงินสด(เก็บไว้ สพท.), เช็ค(เก็บไว้ สพท.), หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร(เก็บไว้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามความใน มาตรา 40 แห่ง พรบ.การศึกษา 2542 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา โดยให้ให้มีกฏกระทรวงว่าด้วยรายละเอียดของ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งผู้เขียนได้สรุปนำเสนอในรูปแบบ ผังความคิด ดังรูปด้านล่าง ในประเด็น การเลือกประธานกรรมการ จากคณะผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีข้อถกเถียงในข้อกฏหมายว่า เป็นการเลือกกันเองในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการทั้งหมดเป็นผู้เลือกโดยเลือกเฉพาะผู้ทรงฯ จะเลือกกรรมการจากส่วนอื่นมาเป็นประธานไม่ได้ ประเด็นเหล่านี้ยังเป็นเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่มากจากการที่ผู้เขียนไปติวกับสำนักติวต่างๆ ทำให้ผู้เขียนต้องไปสืบค้นเองว่า แบบไหนกันแน่ที่ถูกต้อง ซึ่งจาก กฏกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษานั้นมีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายหลักทางการศึกษาอยู่ 2 ฉบับคือ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาวนอำนาจหน้าที่อื่นที่กฏหมายอื่นให้ไว้นั้น ผู้เขียนได้สรุปเป็นผังความคิด (mind map) เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ดังรูปด้านล่าง   สำหรับผังความคิดนี้ผู้เขียนตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวสรุปความเข้าใจของผู้เขียน ในการเตรียมตัวสอบเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผิดตกบกพร่องประการใดก็ขอความกรุณาผู้รู้ได้ชี้แนะด้วย

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น