คลังเก็บหมวดหมู่: การศึกษา

วิพากษ์วิจารณ์การศึกษาทั้งไทยและเทศ

Google Classroom เพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษา

Google Classroom เป็นแอพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดย Google ที่จัดอยู่ในกลุ่มของการให้บริการในหมวดหมู่Google for Education ที่มีครื่องมือสำหรับใช้ในงานด้านการศึกษาที่ประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน ต่างๆ เช่น จีเมล (Gmail) เอกสาร (Docs) ปฏิทิน (Calendar) ไดรฟ์ (Drive) และห้องเรียน (Classroom) เป็นต้น โดยเครื่องมือ ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายทั้ง ในเรื่องของการบริหารงานในองค์กร หรือนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือมาประยุกต์สำหรับการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ของ Google for Education พัฒนา ขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานของโรงเรียนในทุกระดับ ทั้งโรงเรียน ขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัย สามารถที่จะ ใช้งานได้ เนื่องด้วยเป็นบริการที่เปิดใช้งานแบบฟรี ไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย มีการใช้งานที่สะดวกและง่าย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Social Network กับการนิเทศภายในโรงเรียน

ปัจจุบันการสื่อสารของมนุษย์ได้รับการพัฒนาให้สื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น สื่อชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ “Social Media” คำนี้ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า สื่อสังคม หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า สื่อออนไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทำงานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น ๒.๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกสื่อสังคมว่า สื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้น (consumer-generated media หรือ CGM) สำหรับกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, ครูไอที, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ข้อสอบ O-NET 2560 พร้อมเฉลย จากเว็บ สทศ.สพฐ.

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561  นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สรุปยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

หลังจากที่ได้อ่าน “ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)” ฉบับที่ได้ประกาศเป็นพระราชโองการ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังภาพประกอบ หมายเหตุ : ปัญญาชนคนผู้เจริญท่านใดที่จะนำรูปภาพไปใช้ ขอความกรุณาอ้างอิง/อ้างถึงแหล่งที่มาด้วยนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงค์ข้างล่าง MindMapยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พรบ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ฉบับเต็ม

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

เป็นการสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีการนำ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน มาบังคับใช้โดยอนุโลม เฉพาะกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ม.38 ค) ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงหมวดของการ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม     หรือสามารถดาวน์โหลด PDF ไฟล์ได้ที่นี่

โพสท์ใน กฏหมายการศึกษา, การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ไม่ให้ครูทำงานธุรการ ??

จากข่าวด้วยเรื่องนโยบายไม่ให้ครูทำงานธุรการ (https://www.dailynews.co.th/education/661606) ทำให้มีเสียงตอบรับอย่างท่วมท้น ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย(เป็นส่วนน้อย) ซึ่งอันที่จริงแล้ว นโยบายนี้นับว่าได้ผลดีในแง่ของการสร้างกระแส แต่ถ้ามองในแง่ของการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วคงไม่ใคร่จะได้ผลเท่าไหร่นัก .. เพราะ อันคำว่า “งานธุรการ” ในโรงเรียนนั้นยังไม่มีการนิยามให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง และงานบางงานในโรงเรียนก็ถูกบีบบบังคบด้วย ระเบียบ และกฎหมาย ว่าต้องให้ข้าราชการ(ครู)เท่านั้นที่เป็นคนดำเนินการ เช่น การพัสดุ หรือการเงิน จะให้พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ เป็นผู้ทำไม่ได้!! .. ส่วนคำว่า “งานธุรการ” นั้น หมายความไปถึงอะไรบ้าง เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารการวัดประเมินผลในชั้นเรียน หรือแม้แต่ เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นั้นถือว่าเป็น “งานธุรการ” ด้วยหรือไม่?? ถ้าใช่ แล้วจะให้ใครมาทำ “งานธุรการ” เหล่านี้แทนครู?? .. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

MakerSpace : ความหมายในภาษาไทย

จากบทความเรื่อง MakerSpace : พื้นที่ผู้ผลิต?? ที่ผู้เขียนได้กล่าวไปว่า การนิยามของคำว่า MakerSpace ในภาษาไทยนั้นยังไม่ชัดเจน เพราะยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมานั้น ผู้เขียนได้ทำการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อถามถึงความหมายของคำว่า MakerSpace ในภาษาไทยที่ถูกต้องคืออะไร ผลปรากฏ ดังรูป สรุปว่า makerspace  หมายถึง     ” แหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ “ นะครับ!! ยืนยันแล้วจดหมายตอบกลับจากสำนักงานบัณฑิตยสภาข้างต้น สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการได้ครับ

โพสท์ใน การศึกษา, ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Learning Space : พื้นที่การเรียนรู้

การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษา ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมหนึ่งในสวนสาธารณะ ร้านหนังสือ สถานศึกษา หรืออื่นๆ ซึ่งต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ขั้นสูงและทักษะชีวิตที่สำคัญจำเป็น สถานศึกษาในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ต้องออกแบบพื้นที่ของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ แต่ในปัจจุบัน การเรียนรู้มักถูกจำกัดให้เกิดในเฉพาะสถานที่ ที่ถูกจัดเตรียมไว้ ทั้งที่เป็นห้องเรียนแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าหรือห้องเรียนเสมือน ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีอำนาจแฝงบังคับให้คนมารวมกลุ่มกัน เพื่อให้ครูมาทำการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการทำงานร่วมกัน และเกิดปฏิสัมพันธ์กัน ดังที่สามารถพบได้ตามสถานศึกษาทั่วไป ซึ่งได้รับการออกแบบตามลักษณะของหลักสูตรการสอนดั้งเดิมในอดีต ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองแต่ห้องเรียนถูกจัดแบบการนั่งบรรยาย เมื่อนั่งแล้วถูกบังคับให้หันหน้าเข้าหาผู้สอน ทั้งขนาดของห้องเรียน โต๊ะ และเก้าอี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้บ่อย (จิโรจน์ สูรพันธุ์ .2013) ที่มา : https://campustechnology.com/articles/2016/06/08/designing-learning-spaces-for-innovation.aspx ได้มีการนำเสนอนิยามของคำว่า “Learning Space” ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้   … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

MakerSpace : พื้นที่ผู้ผลิต??

ที่มา : https://www.fablabs.io/labs/zb45 จากคำว่า “Learning by Doing” ที่หมายถึงการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ และคำว่า “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ” ซึ่งหมายถึง การลงมือทำ การได้สัมผัสนั้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนได้เกิดการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการลงมือทำงานเพื่อสร้างความรู้ต่างๆ โดยชิ้นงานที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเสมือนตัวแทนของความรู้ที่ได้เรียนรู้ พื้นที่ดังกล่าวนั้น คือ Makerspace (เมคเกอร์สเปซ)  ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีการแปล คำว่า Makerspace (เมคเกอร์สเปซ) เป็นคำในภาษาไทย ผู้เขียนเองไม่แนะนำให้ผู้อ่านนำหัวข้อของบทความนี้ไปอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งถ้าเกิดความเสียหายใดๆผู้เขียนไม่ขอรับผิดชอบ เพราะได้เตือนไว้แล้วข้างต้น!! ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/570620215269166500/ คำว่า Makerspace (เมคเกอร์สเปซ) มีนักวิชาการ นักการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้           … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, ครูไอที | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด….เพียงพอไหม??

“การที่เราตั้งใจเรียนมากเกินไป จะทำให้เราไม่มีเวลาคิดถึงอนาคต ของตัวเองอย่างจริงจัง“ . .. นักเรียน หรือนักศึกษาไทยที่ตั้งใจเรียนส่วนใหญ่ เมื่อถูกถามว่า “ ชีวิตอีก 5 ปี จะเป็นอย่างไร“ เขาเหล่านั้นมักจะตอบว่า “ยังไม่ได้คิด!!“ นี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่สะท้อนได้ว่า .. … เด็กไทยขาดการคิดวางแผนล่วงหน้า เพราะเราตีความคำว่า “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด“ ผิดมาโดยตลอด โดยไม่คิดเรื่องการวางแผน ชีวิตที่มีขั้นมีตอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน คิดแค่เพียงว่าทำวันนี้ให้ดี แล้วพรุ่งนี้จะดีเอง หากแต่ลืมไปว่า “ถ้าขยันผิดที่“ 10 ปี ชีวิตก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ!! . .. ผมไม่ใช่คนตั้งใจเรียนอะไรมากมาย ผลการเรียนอยู่ระดับกลางๆค่อนไปทางต่ำ แต่ผมจะเฝ้าถามตัวเองเสมอว่า (ตอนมัธยม 1) อีก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น