คลังเก็บหมวดหมู่: การศึกษา

วิพากษ์วิจารณ์การศึกษาทั้งไทยและเทศ

โลกใบใหม่ ETC

จากการที่ผู้เขียนได้รับข้อเสนอแนะในการ วางแผนกลยุทธ์ ตามคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ท่านประสบความสำเร็จมาแล้ว ว่า 1. วางแผนทำงานให้มีคุณภาพมุ่งสู่ วิทยฐานะเชี่ยวขาญ 2. วางแผนเรียนต่อ 3. วางแผนสอบ รอง.ผอ.เขต ท่านให้ข้อคิดว่า ทั้ง 3 แผน ทำไปพร้อมๆกันได้ไหม?? ในส่วนของข้อที่ 1 นั้น ตอนนี้ผู้เขียนเลิกคิดไปแล้ว เพราะสถานการณ์วงการศึกษาในปัจจุบันนั้น ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้ หลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆยังไม่ชัด ดังนั้น จึงเหลือเพียง กลยุทธ์ในข้อที่ 2 และ 3 โดยข้อที่ 3 นั้น ผู้เขียนก็ได้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว คงเหลือเพียงแค่ ข้อที่ 2 ที่ยังไม่ได้คิดทำจริงๆจัง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา (สพป. ,สพม.)

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา นั้นมีขอบข่ายภารกิจงานสรุปได้ ดังนี้ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ผลการใช้หลักสูตร วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษศา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ งานส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ/ชุมชน/บุคคล งานนิเทศติดตาม งานประเมินผลการจัดการศึกษา เลขานุการ กตปน. งานประสาน ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาก่อนประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา งานวิจัยพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/ETC สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มนโยบายและแผน (สพป. ,สพม.)

กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ที่สำคัญ 6 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทำนโยบายและ แผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ งานข้อมูลสารสนเทศ งานจัดทำแผนพัฒนา ICT งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานพัฒนานวัตกรร ICT เพื่อการบริหาร งานประสานงานเครือข่าย ICT งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งานจัดสรรงบประมาณ งานบริหารงบประมาณ งานติดตาม ประเมินและรายงานผล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่!!

สวัสดีปีใหม่ 2560 และขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านนะครับ แต่อย่าให้ความยินดีนี้ กลายเป็นความลุ่มหลงอันที่จะกัดกร่อนจิตใจแลทำลายความตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อนักเรียน เพื่อชุมชน และเพื่อชาติ !! .. เพราะตำแหน่งที่เขาตั้งให้นั้น เขาตั้งให้ไปทำงาน ไม่ได้ตั้งให้เพื่อเอาไปอวดอ้างกัน!! พึงระลึกเสมอว่า เรานี้เป็น“แค่ ผอ.รร.“ แล้วท่านจะตัวเล็ก เบาสบาย ทำงานง่าย!! แต่เมื่อใดที่ท่านระลึกว่า เรานี้ “เป็นถึง ผอ.รร. “ เชียวนะ ก็จะทำให้ท่านตัวพอง ตัวใหญ่ ทำงานยาก!!! .. การสอบให้ได้เป็น ผอ.รร. นั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะดำรงตนอยู่อย่าง ผอ.รร. ที่สมภาคภูมินั้นยากกว่ามาก!! … ดังนั้น ว่าที่ ผอ.รร. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Holacracy : การบริหารแบบไร้ผู้บริหาร

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแนวใหม่ โดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าว เป็นการสัมภาษณ์ CEO ของบริษัทขายรองเท้าออนไลน์รายใหญ่ของโลกชื่อว่า Zappos เนื้อหาโดยสรุป เป็นการสัมภาษณ์ถึงความเป็นมาและความเป็นไปของการนำเอาการบริหารจัดการแนวใหม่ไปใช้ในบริษัทนั้น ซึ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลก การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ว่านี้คือ การบริหารแบบ Holacracy ที่มีหลักการบริหารแบบ Self-Management แนวคิดนี้ถูกคิดขึ้นมาโดย Brian Robertson แนวคิดของ Holacracy เกิดขึ้นเนื่องจากวิวัฒนาการของธุรกิจในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค Collaborative หรือ Sharing หรือ Peer-to-Peer Economy ทำให้รูปแบบและโครงสร้างการบริหารของธุรกิจต้องเปลี่ยนไป  เนื่องจากรูปแบบ โครงสร้าง การบริหารองค์กรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น ถือว่าไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หลักการพื้นฐานของ Holacracy นั้น เป็นการยกเลิกอำนาจและโครงสร้างทางการบริหารแบบเดิมที่เทอะทะออกไป และมีการยกเลิกตำแหน่งทางการบริหารต่างๆ ออกไป เชน ตำแหน่งผู้จัดการ ตำแหน่งหัวหน้าแผนก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การศึกษาไทย 4.0 หรือ Thailand Education 4.0 ??

การศึกษาไทย 4.0 หรือ Thailand Education 4.0 คืออะไร?? เป็นคำเท่ห์ๆ ที่นักวิชาการชอบยกมาพูด มาบรรยายเพื่อให้เกิดความทันสมัย ถึงแม้ว่าจะสร้างความงงงวย ให้กับผู้ที่ได้ฟังก็ตาม เพราะ เมื่อฟังแล้วอาจจะชวนให้สงสัยได้ว่า การศึกษาไทยตอนนี้มันจะเข้ายุค 4.0 …..แล้วการศึกษาไทยยุค 1.0, 2.0, 3.0 หล่ะ มันคืออะไร มันเป็นอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใคร หรือนักวิชาการท่านใดให้ความสนใจในการที่จะอธิบายว่า 1.0,2.0,3.0 มันคืออะไร เพราะมันไม่ได้เป็นที่สนใจของสังคมส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สงสัย (เช่นผู้เขียน) ดังนั้นจึงเปล่าประโยชน์ที่จะเสียเวลามาอธิบาย สู้โหนกระแสไปกับ การศึกษาไทย 4.0 ดีกว่าเป็นไหนๆ จากข้อสงสัยนี้ ผู้เขียนจึงใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในการไปศึกษาค้นคว้าหา เอกสาร หลักฐานทางวิชาการเท่าที่จะหาได้ ที่ได้ทำการวิเคราะห์พัฒนาการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

หลักสูตรในอุดมคติ1

ด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐิจ และสังคม ทำให้ผู้เขียนตระหนักว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมของโรงเรียน ไม่อาจจะสร้างให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้ ผู้เขียนจึงได้นำเสนอรายวิชาที่ผู้เขียนอยากให้มีในโรงเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันของผู้เรียน ดังนี้ 1. วิชาความรู้เรื่องเงิน 2. วิชาการจัดการเวลา 3. วิชามนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ 4. วิชาการค้นหาความรู้และสื่อสารความคิด ที่นำเสนอเช่นนี้ก็เพราะผู้เขียนเห็นว่าวิชาเหล่านี้ เป็นวิชาพื้้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจริงของผู้เรียนอย่างยิ่งยวด ที่บางทีอาจจะสำคัญกว่าวิชาฟิสิกส์เสียด้วยซ้ำไป!! โดยผู้เขียนขอขยายแนวคิด เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่า ในแต่ละวิชาที่นำเสนอมานั้น ควรมีประเด็นเนื้อหาใดบ้างที่จำเป็น ที่ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 1. วิชาความรู้เรื่องเงิน ว่าด้วยเรื่องของหน่วยนับเงิน ค่าของเงิน การหาเงิน การใช้จ่ายเงิน วินัยทางการเงิน การออมเงิน การจัดการเงิน และจริยธรรมทางการเงิน 2. การจัดการเวลา ว่าด้วยเรื่องเวลา หน่วยนับเวลาความสำคัญของเวลา การจัดลำดับเวลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เทคนิคทางการบริหาร 10

หลักจากผู้เขียนได้นำเสนอยุทธ์การจูงใจโดยตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรให้นักเรียนไม่ย้ายโรงเรียนไปไหน ให้เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิเคราะห์จาก คุณภาพการเรียนการสอน และการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้เรียน ดังที่ปรากฏรายละเอียดใน เทคนิคทางการบริหาร7 ทำให้เกิดกิจกรรมโครงการที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมากคือ “โครงการเด็กดีขี่เครื่องบิน” โดยโครงการเด็กดีขี่เครื่องบินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน 2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน 4 เพื่อให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป การดำเนินงานของโครงการเด็กดีขี่เครื่องบินในครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ประชุมระดมความคิดเห็น สำรวจความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ว่าต้องการรับประสบการณ์แปลกใหม่อย่างไร มีอะไรที่อยากทำและคิดว่าอาจจะไม่ได้ทำ โดยสรุปว่า นักเรียนทุกคนเห็นพ้องกันว่า การขี่เครื่องบินนั้นเป็นความต้องการสูงสุดของเขา!! 2.  ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเพื่อวางแผนงบประมาณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เทคนิคการบริหาร 9

ในการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือแม้แต่ขนาดเล็กมากนั้น มีหลักการสำคัญอย่างเดียว ที่ผู้เขียนได้สรุปออกมาจากมวลประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาแค่ค่อนปี!! เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ผู้อ่านจะเชื่อหรือไม่ ก็ลองตรองดูว่า สิ่งที่ผู้เขียนจะนำเรียนผ่านตัวอักษรต่อไปนี้ว่ามีเหตุมีผลน่าเชื่อได้หรือไม่ เอาเข้าจริงๆหลักการที่ผู้เขียนจะนำเสนอนี้ ไม่ใช่แค่ใช้ในการบริหารโรงเรียนเท่านั้น ยังสามารถเทียบเคียงไปประยุกต์ใช้ได้ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งหลักการที่ว่านี้ คือ “หลักการบริหารเพื่อตอบสนอง หรือแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการเป็นหลัก” ซึ่งผู้รับบริการของโรงเรียนคือ “นักเรียน” ปัญหาของนักเรียนมีมากมายที่จะให้ผู้บริหารคิดแก้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอบ้าง ไม่ทันสมัยบ้างปัญหากิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ห้องน้ำไม่สะอาด ปัญหาพัดลมไม่เย็น จิปาถะ!! ถ้าผู้บริหารที่มีใจรักในการทำงาน ไม่มองว่าปัญหาเหล่านี้คืออุปสรรคในการทำงานและมุ่งมั่นทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้เขียนเชื่อว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่านนั้นจะมีความสุขในการทำงานแน่ๆ แต่เท่าที่เห็น เท่าที่สัมผัสกับบรรดาผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งเก่า ทั้งใหม่ และกลางเก่ากลางใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาของตนเองนั้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เทคนิคทางการบริหาร 8

วันนี้(30 ตุลาคม 2558) ผู้เขียนได้ทำการประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โดยเป็นที่น่ายินดีว่าผู้เขียนนัดประชุมในเวลา 10.00 น. แต่พอผู้เขียนไปถึงโรงเรียนในเวลา 09.00 น. นั้นปรากฏว่าคณะครูมากันครบแล้ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการทำงานของคณะครูได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับว่าเป็นบุญของนักเรียนและผู้เขียนอย่างยิ่ง โดยเนื้อหาสาระหลักในการประชุมในวันนี้นอกจากการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแล้ว ผู้เขียนยังได้แจ้งนโยบายหลักที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไปคือ ผู้เขียนในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนมีนโยบายด้านการเรียนการสอนว่า ขอให้เด็กนักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านผักแว่นนั้น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีทักษะอาชีพ โดยผู้เขียนได้เน้นย้ำไปที่ทักษะอาชีพเป็นสำคัญ เพราะผู้เขียนมองว่า ด้วยสภาพพื้นถิ่น บริบทโดยรอบชุมชนนั้น เป็นเรื่องยากส์ที่จะสร้างนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับ ส่วนทักษะอาชีพนั้นเป็นเรื่องที่สามารถที่จะปลูกฝังได้ง่ายและจำเป็นกว่าในการดำรงชีวิตต่อไปของนักเรียนโรงเรียนชายขอบแบบนี้ หลักการที่ว่านี้ผู้เขียนสรุปได้ว่า เป็นการสอนเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถทำมาหากินได้ มีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยทักษะอาชีพ ส่วนความรู้และทักษะทางวิชาการที่ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปนั้น ผู้เขียนมองว่าในระดับประถมศึกษาขอเพียงแค่ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นก็น่าจะเพียงพอแล้วในการที่จะนำไปใช้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น