คลังเก็บหมวดหมู่: บริหารการศึกษา

พื้นที่สำหรับแบ่งปันแนวคิดทางการบริหารการศึกษา

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(สพป.,สพม.)

  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้ งานบริหารบัญชี สมุดเงินสด/ใบสำคัญลงบัญชีด้านรับ สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญลงบัญชีด้านรับ สมุดเงินสด/ใบสำคัญลงบัญชีด้านจ่าย สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญลงบัญชีด้านจ่าย สมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป การรับและการนำส่งเงิน การบันทึกทะเบียนคุมการเบิกเงิน(ฏีกา) รายงานการเงิน งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบและรายงานการเงิน การสรุปรายการ การปิดบัญชี การบันทึกสิ้นปี การจัดทำบัญชีเงินประจำงวด การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานบริหารการเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การยืมเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง การกันเงิน งานบริหารพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก-จ่ายพัสดุ การยืมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจัดทำเอง งานบริหารสินทรัพย์ การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป., สพม.)

  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้ วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง/วิทยฐานะ งานวิเคราะห์อัตรากำลัง งานวางแผนอัตรากำลัง งานบริหารอัตรากำลัง งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ งานบำเน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานบำเน็จความชอบ งานทะเบียนประวัติ งานเครืองราชอิสริยาภรณ์ งานวินัยและนิติการ งานวินัย การดำเนินการทางวินัย งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานกฏหมายและการดำเนินคดีของรัฐ งานธุรการ งานรับหนังสือราชการ งานส่งหนังสือราชการ งานจัดทำหนังสือราชหาร งานประชุมภายในกลุ่ม งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานสรรหาและบรรจุ งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูฯ งานออกจากราชการ งานพัฒนาบุคคล งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มอำนวยการ (สพป.,สพม.)

  กลุ่มอำนวยการ มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้ งานช่วยอำนวยการ งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ งานมอบหมายงานในหน้าที่ งานเลขานุการ ผอ.เขต งานประชุมภายในสำนักงานเขต งานยานพาหนะ งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่ งานเลือกตั้งและสรรหา อกคศ. งานเลือกตั้งผู้แทน กคศ. งานเลือกตั้งคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ งานรับส่งหนังสือราชการ งานจัดทำหนังสือราชการ งานจัดเก็บหนังสือราชการ งานการยืมหนังสือราชการ งานการทำลายหนังสือราชการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริการอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขต งานจัดระบบบริหาร งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ งานมาตรฐานสำนักงานเขต งานคำรับรองปฏิบัติราชการ งานควบคุมภายใน งานพัฒนา PMQA งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา (สพป. ,สพม.)

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา นั้นมีขอบข่ายภารกิจงานสรุปได้ ดังนี้ งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ผลการใช้หลักสูตร วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษศา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ งานส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ/ชุมชน/บุคคล งานนิเทศติดตาม งานประเมินผลการจัดการศึกษา เลขานุการ กตปน. งานประสาน ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาก่อนประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา งานวิจัยพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/ETC สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มนโยบายและแผน (สพป. ,สพม.)

กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ที่สำคัญ 6 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทำนโยบายและ แผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ งานข้อมูลสารสนเทศ งานจัดทำแผนพัฒนา ICT งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานพัฒนานวัตกรร ICT เพื่อการบริหาร งานประสานงานเครือข่าย ICT งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งานจัดสรรงบประมาณ งานบริหารงบประมาณ งานติดตาม ประเมินและรายงานผล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 (ผังความคิด สรุปการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน(เฉพาะ ประถม) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่!!

สวัสดีปีใหม่ 2560 และขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านนะครับ แต่อย่าให้ความยินดีนี้ กลายเป็นความลุ่มหลงอันที่จะกัดกร่อนจิตใจแลทำลายความตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อนักเรียน เพื่อชุมชน และเพื่อชาติ !! .. เพราะตำแหน่งที่เขาตั้งให้นั้น เขาตั้งให้ไปทำงาน ไม่ได้ตั้งให้เพื่อเอาไปอวดอ้างกัน!! พึงระลึกเสมอว่า เรานี้เป็น“แค่ ผอ.รร.“ แล้วท่านจะตัวเล็ก เบาสบาย ทำงานง่าย!! แต่เมื่อใดที่ท่านระลึกว่า เรานี้ “เป็นถึง ผอ.รร. “ เชียวนะ ก็จะทำให้ท่านตัวพอง ตัวใหญ่ ทำงานยาก!!! .. การสอบให้ได้เป็น ผอ.รร. นั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะดำรงตนอยู่อย่าง ผอ.รร. ที่สมภาคภูมินั้นยากกว่ามาก!! … ดังนั้น ว่าที่ ผอ.รร. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

หลักสูตรในอุดมคติ1

ด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐิจ และสังคม ทำให้ผู้เขียนตระหนักว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมของโรงเรียน ไม่อาจจะสร้างให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้ ผู้เขียนจึงได้นำเสนอรายวิชาที่ผู้เขียนอยากให้มีในโรงเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันของผู้เรียน ดังนี้ 1. วิชาความรู้เรื่องเงิน 2. วิชาการจัดการเวลา 3. วิชามนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ 4. วิชาการค้นหาความรู้และสื่อสารความคิด ที่นำเสนอเช่นนี้ก็เพราะผู้เขียนเห็นว่าวิชาเหล่านี้ เป็นวิชาพื้้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจริงของผู้เรียนอย่างยิ่งยวด ที่บางทีอาจจะสำคัญกว่าวิชาฟิสิกส์เสียด้วยซ้ำไป!! โดยผู้เขียนขอขยายแนวคิด เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่า ในแต่ละวิชาที่นำเสนอมานั้น ควรมีประเด็นเนื้อหาใดบ้างที่จำเป็น ที่ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 1. วิชาความรู้เรื่องเงิน ว่าด้วยเรื่องของหน่วยนับเงิน ค่าของเงิน การหาเงิน การใช้จ่ายเงิน วินัยทางการเงิน การออมเงิน การจัดการเงิน และจริยธรรมทางการเงิน 2. การจัดการเวลา ว่าด้วยเรื่องเวลา หน่วยนับเวลาความสำคัญของเวลา การจัดลำดับเวลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เทคนิคทางการบริหาร 10

หลักจากผู้เขียนได้นำเสนอยุทธ์การจูงใจโดยตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรให้นักเรียนไม่ย้ายโรงเรียนไปไหน ให้เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิเคราะห์จาก คุณภาพการเรียนการสอน และการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้เรียน ดังที่ปรากฏรายละเอียดใน เทคนิคทางการบริหาร7 ทำให้เกิดกิจกรรมโครงการที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมากคือ “โครงการเด็กดีขี่เครื่องบิน” โดยโครงการเด็กดีขี่เครื่องบินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน 2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเดินทางด้วยเครื่องบิน รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน 4 เพื่อให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป การดำเนินงานของโครงการเด็กดีขี่เครื่องบินในครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ประชุมระดมความคิดเห็น สำรวจความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ว่าต้องการรับประสบการณ์แปลกใหม่อย่างไร มีอะไรที่อยากทำและคิดว่าอาจจะไม่ได้ทำ โดยสรุปว่า นักเรียนทุกคนเห็นพ้องกันว่า การขี่เครื่องบินนั้นเป็นความต้องการสูงสุดของเขา!! 2.  ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเพื่อวางแผนงบประมาณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เทคนิคการบริหาร 9

ในการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือแม้แต่ขนาดเล็กมากนั้น มีหลักการสำคัญอย่างเดียว ที่ผู้เขียนได้สรุปออกมาจากมวลประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาแค่ค่อนปี!! เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ผู้อ่านจะเชื่อหรือไม่ ก็ลองตรองดูว่า สิ่งที่ผู้เขียนจะนำเรียนผ่านตัวอักษรต่อไปนี้ว่ามีเหตุมีผลน่าเชื่อได้หรือไม่ เอาเข้าจริงๆหลักการที่ผู้เขียนจะนำเสนอนี้ ไม่ใช่แค่ใช้ในการบริหารโรงเรียนเท่านั้น ยังสามารถเทียบเคียงไปประยุกต์ใช้ได้ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งหลักการที่ว่านี้ คือ “หลักการบริหารเพื่อตอบสนอง หรือแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการเป็นหลัก” ซึ่งผู้รับบริการของโรงเรียนคือ “นักเรียน” ปัญหาของนักเรียนมีมากมายที่จะให้ผู้บริหารคิดแก้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอบ้าง ไม่ทันสมัยบ้างปัญหากิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย ห้องน้ำไม่สะอาด ปัญหาพัดลมไม่เย็น จิปาถะ!! ถ้าผู้บริหารที่มีใจรักในการทำงาน ไม่มองว่าปัญหาเหล่านี้คืออุปสรรคในการทำงานและมุ่งมั่นทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้เขียนเชื่อว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่านนั้นจะมีความสุขในการทำงานแน่ๆ แต่เท่าที่เห็น เท่าที่สัมผัสกับบรรดาผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งเก่า ทั้งใหม่ และกลางเก่ากลางใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาของตนเองนั้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น