หลงยุค!!

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษานั้น ใช้ระเบียบและกฏหมายหลักๆคือ 1. พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 2. พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และ 3 .พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 โดย พรบ.(1) นั้นจะว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ การกำหนดอำนาจของบุคลากร พรบ.(2) เป็นการกำหนดตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งวินัยและการรักษาวินัย ในส่วนของ พรบ.(3) นั้นจะว่าใบอนุญาติประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1212

ในเรื่องของข้อห้ามและข้อปฏิบัติของข้าราชการครูนั้นได้มีการบัญญัติไว้ในหมวด 6 ของ พรบ.(2) เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย  ตั้งแต่ มาตรา 82 ถึง มาตรา 97  มาตรา 98-106 จะเป็นเรื่อง การดำเนินการทางวินัย มาตรา 107-120 เป็นเรื่องการออกจากราชการ ความรู้ความเข้าใจในข้อกฏหมายต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพราะตาม มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฏหมายนี้แล้ว การควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาก็จะไม่สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด ซึ่งเป็นการทำผิดวินัยสถานหนึ่งด้วย(ม.85)

จากการร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารท่านนั้นได้ยกเอา พรบ.ระเบียบบริหารข้าราชการพลเรียน พ.ศ. 2535 มายกตัวอย่างให้คณะครูในโรงเรียนได้รับรู้และตระหนัก ซึ่งสร้างความตลกขบขันให้คณะครูบางท่านที่มีความรู้เรื่องกฏหมายของข้าราชการครู เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีกฏหมายในการบริหารงานบุคคลเป็นของตัวเอง ไม่ต้องไปอาศัยกฏหมายบริหารงานบุคคลของ กพ. เหมือนดังแต่ก่อน

ซึ่งในประเด็นที่ผู้บริหารกระทำการเยี่ยงนี้นัันนับเป็นความอ่อนด้อย เป็นการโชว์โง่ของผู้บริหารที่ทึกทักว่าตัวเองเป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม แต่หาได้รู้ไม่ว่าสิ่งที่ท่านได้โชว์ออกมานั้น ได้ทำให้ท่านได้กลายไปเป็นผู้บริหารที่ “หลงยุค” ไปเรียบร้อยแล้ว

ลืมบอกไปว่า พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนั้น ฉบับล่าสุดออก ปี 2551 ไม่ใช่ 2535 ดังที่ท่านได้ยกมา!!

 

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กฏหมายการศึกษา, บริหารการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร