กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา (สพป. ,สพม.)

กลุ่มนิเทศ

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา นั้นมีขอบข่ายภารกิจงานสรุปได้ ดังนี้

 • งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
  • กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
  • ผลการใช้หลักสูตร
 • วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษศา
  • ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  • ระดับชาติ
 • งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา
  • งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
  • งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
  • งานส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ/ชุมชน/บุคคล
  • งานนิเทศติดตาม
  • งานประเมินผลการจัดการศึกษา
 • เลขานุการ กตปน.
 • งานประสาน ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร
  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • หลักสูตรการศึกษาก่อนประถมศึกษา
  • หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
  • งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  • งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก
 • สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
  • งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • งานวิจัยพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/ETC
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา, บริหารการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร