หน่วยตรวจสอบภายใน (สพป., สพม.)

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้

 

 • งานตรวจสอบภายใน รร./สพท.
  • งานประเมินระบบ
   • ประเมินระบบควบคุมภายใน
   • ประเมินความเสี่ยง
  • ตรวจสอบด้านความเชื่อมั่น
   • ตรวจสอบทางการเงินบัญชี
   • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
   • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
   • ตรวจสอบการดำเนินงาน
   • ตรวจสอบสารสนเทศ
   • ตรวจสอบการบริหาร
   • ตรวจสอบพิเศษ
  • งานให้คำปรึกษา
 • งานบริหารการตรวจสอบ
  • วางแผนการตรวจสอบภายใน
  • ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • งานธุรการและสารสนเทศ

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บริหารการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร