กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (สพป.)

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้

 • ส่งเสริมการบริหารบุคลากร
  • การวิเคราะห์อัตรากำลัง
  • ขอเปลี่ยนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
  • การต่ออายุให้พำนักในไทย
  • ยกย่องเชิดชู/เครื่องราช
  • การยกเว้นการรับราชการทหาร
  • การยื่นอุทธรณ์/รับอุทธรณ์
  • แต่งตั้ง ถอดถอนครูอิสลาม
 • การดำเนินเกียวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการ
  • งานกิจการ รร.เอกชน
  • โอน/ย้าย/เปลี่ยนเวลาสอน/หยุดการสอน/
  • ขอใบแทนใบอนุญาต/ขอใช้ตรา
  • ขอเปลี่ยนชื่อ รร./เพิ่มลดที่ดิน
  • ยกเลิกกิจการ/ขอตั้ง รร.เอกชน ศึกษาพิเศษ/สงเคราะห์
 • การอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์/สวัสดิการ
  • เงินอุดหนุนรายหัว/เรียนฟรี15ปี
  • โครงการอาหารกลางวัน/นม
  • สื่ออุปกรณืการเรียนการสอน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ/สวัสดิการต่างๆ
  • เงินค่าครองชีพชั่วคราว
  • กำกับติดตามการใช้เงินอุดหนุน
 • งานเลขานุการ คก. ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
 • ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  • การพัฒนาการเรียนการสอน
  • พัฒนาบุคลากรใน รร.เอกชน
  • การประกันคุณภาพภายใน
  • การนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  • เทียบ/โอน วุฒิ/ความรู้/ประสบการณ์
  • งานวิเคราะห์วิจัย
 • การออกใบอนุญาต
  • การขอจัดตั้ง รร.เอกชนในระบบ
  • การขอจัดตั้ง รร.เอกชนนอกระบบ
 • ศูนย์การศึกษาอิสลาม
  • เลิกศูนย์ศึกษาอิสลาม
  • จดทะเบียนปอเนาะ
  • ขอจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา(ตาดีกา)
 • งานข้อมูลสารสนเทศและแผน รร.เอกชน
  • งานข้อมูลสารสนเทศ
  • แผนงานประจำปี/แผนปฏิบัติการ
  • สถิติครูผู้สอนอิสลาม
  • งานประชาสัมพันธ์
  • กำกับติดตามการบริหารงาน
  • การตรวจสอบวุฒิ
  • รับรองความรู้ รร.ที่เลิกกิจการ
  • จัดเก็บหลักฐานการศึกษา

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บริหารการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร