กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(สพป.,สพม.)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
  • บุคคล/ครอบครัว
  • องค์กรวิชาชีพ/สถานประกอบการ
  • ชุมชน/สถาบันศาสนา/สถาบันสังคมอื่น
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ/ด้อยโอกาส/พิเศษ
  • ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโควต้าพิเศษ/สสวท.
  • การคัดเลือกนักเรียน/รร.รับรางวัลพระราชทาน
  • จัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน 3 จ.ชายแดนใต้
 • ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  • งานทุน/ระดมทุนการศึกษา
  • งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • สวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
  • โรคเอดส์/เพศศึกษา/ท้องในวัยเรียน
  • พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนา/วัฒนธรรม
  • ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการฯ
  • ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา
  • จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
  • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • การจัดการศึกษาในระบบ
  • การศึกษานอกระบบ
  • การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประสานส่งเสริมให้ อปท.สามารถจัดการศึกษา
  • ประสานการจัดการศึกษาโดย อปท.
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย อปท.
 • งานกิจกรรม/กิจการนักเรียน
  • งานแนะนว/สุขภาพอนามัย
  • กีฬานันทนาการและลูกเสือ ยุวกาชาด
  • ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร
  • ประชาธิปไตย/วินัยนักเรียน
  • การพิทักษ์สิทธิเยาวชน
 • กิจกรรมพิเศษ
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • งานความมั่นคงแห่งชาติ(อพป/ปชด.)
 • วิเทศสัมพันธ์
  • งานวิเทศสัมพันธ์
  • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุน ตปท.
 • ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
  • ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน/ความรู้

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บริหารการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร