MakerSpace : พื้นที่ผู้ผลิต??

ZB45 Makerspace

ที่มา : https://www.fablabs.io/labs/zb45

จากคำว่า “Learning by Doing” ที่หมายถึงการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ และคำว่า “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ” ซึ่งหมายถึง การลงมือทำ การได้สัมผัสนั้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนได้เกิดการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการลงมือทำงานเพื่อสร้างความรู้ต่างๆ โดยชิ้นงานที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเสมือนตัวแทนของความรู้ที่ได้เรียนรู้ พื้นที่ดังกล่าวนั้น คือ Makerspace (เมคเกอร์สเปซ)  ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีการแปล คำว่า Makerspace (เมคเกอร์สเปซ) เป็นคำในภาษาไทย ผู้เขียนเองไม่แนะนำให้ผู้อ่านนำหัวข้อของบทความนี้ไปอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งถ้าเกิดความเสียหายใดๆผู้เขียนไม่ขอรับผิดชอบ เพราะได้เตือนไว้แล้วข้างต้น!!

1daa4533235a40e4f79db828907ff9f4

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/570620215269166500/

คำว่า Makerspace (เมคเกอร์สเปซ) มีนักวิชาการ นักการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

          พจนานุกรมอ๊อกฟอร์ด (2561) ได้ให้คำนิยามไว้ว่า เมคเกอร์สเปซ หมายถึง สถานที่ที่ผู้ที่มีความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสามารถรวมตัวกันทำงานในโครงการต่างๆ มีการแบ่งปันความคิด อุปกรณ์ และความรู้.

Makerspace Playbook (2013) ได้ให้นิยามไว้ว่า เมคเกอร์สเปซ หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพสำหรับบุคคลทั่วไป รวมทั้งเด็ก ๆ เพื่อทำงานร่วมกัน และทบทวนโครงการของพวกเขา.

Youth Makerspace Playbook (2015) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เมคเกอร์สเปซ คือสถานที่แห่งความเป็นไปได้ในการเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆของบุคคล เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เพียงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แต่ส่งเสริมการเชื่อมโยงให้เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ ในระดับพื้นฐานที่สุด เมคเกอร์สเปซอาจเป็นพื้นที่จริง หรือพื้นที่เสมือน หรือพื้นที่ใดๆก็ได้ที่ก่อให้เกิดการกระทำ.

Gary Stager and Sylvia Martinez (2013) ได้กล่าวว่า เมคเกอร์สเปซ คือพื้นที่ ที่เด็ก ๆ และครูได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์ตรง ด้วยการเลือกสรรวัสดุที่มีเทคโนโลยีสูงและต่ำ.

Laura Fleming (2015) ได้กล่าวว่า เมคเกอร์สเปซ เป็นคำอุปมาสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ส่งเสริมการประดิษฐ์ เล่น และการสำรวจแบบเปิดกว้างสำหรับทุกคน.

Dale Dougherty (2013) พื้นที่ที่เด็กมีโอกาสที่จะทำ สถานที่ที่มีเครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอ ที่สามารถสนับสนุนให้นักเรียนเริ่มต้นปฏิบัติงานได้ สถานที่เหล่านี้ซึ่งเรียกว่าพื้นที่ของผู้ผลิต มีส่วนร่วมในชั้นเรียนของธุรกิจ ชั้นเรียนเศรษฐศาสตร์ ในบ้าน สตูดิโอศิลปะ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ .

โดยสรุป (กฤติน พันธุ์เสนา.2561) เมคเกอร์สเปซ หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพ หรือพื้นที่เสมือนที่เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไป เด็ก นักเรียน และครู ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์ตรง ที่เกิดจากการประดิษฐ์ การเล่น และการสำรวจแบบเปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยมีการแบ่งปันความคิด อุปกรณ์ และความรู้.

 

อ้างอิง

https://en.oxforddictionaries.com/definition/makerspace สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2561

http://makered.org/wp-content/uploads/2014/09/Makerspace-Playbook-Feb-2013.pdf สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2561

http://makered.org/wp-content/uploads/2015/09/Youth-Makerspace-Playbook_FINAL.pdf สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2561

Gary Stager and Sylvia Martinez (2013). Invent To Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom. Constructing Modern Knowledge Press. Torrance Canada.

Laura Fleming (2015). Worlds of Making: Best Practices for Establishing a Makerspace for Your School (Corwin Connected Educators Series) 1st Edition. Corwin. Thousand Oaks Canada.

Dale Dougherty (2013) .Design, Make, Play: Growing the Next Generation of STEM Innovators 1st Edition . Routledge. New York USA.

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา, ครูไอที คั่นหน้า ลิงก์ถาวร