“ทักษะ 20 ประการ สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน”

บทความนี้ ผู้เขียนดัดแปลง จากบทความเรื่อง  “20 ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูยุค 4.0” (https://www.matichon.co.th/education/news_1890713) สาระสำคัญดังจะนำเสนอต่อไปนี้

–> ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง การดำรงชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนควรพัฒนาครูให้เป็นผู้มีการศึกษาที่ดี เป็นครูที่น่านับถือ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถช่วยเหลือครูไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้ครูเจริญเติบโตด้านความสามารถด้านการสอนเท่านั้น แต่ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องช่วยให้ครูปรับปรุงด้านส่วนตัวของครู เช่น ความประพฤติ การแต่งกาย และกริยามารยาท เป็นต้น  ที่สำคัญก็คือ  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีทักษะทางอาชีพที่หลากหลาย 20 ทักษะที่จำเป็นสำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุค 4.0 มีดังต่อไปนี้

1. Enthusiasm:  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความกระตือรือร้นในงานที่ทำ และในปัญหาที่พบเจอ อีกอย่างหนึ่งคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูมีอารมณ์ร่วมในแก้ปัญหาการเรียนการสอน ประการสุดท้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนควรรื่นเริง และสนุกสนาน

2. Leadership:  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีความสามารถนำ และแนะแนวทางแก่ครูในโรงเรียน บริหารจัดการครูที่มีความแตกต่างทางบุคลิกภาพ ตลอดจนช่วยควบคุมครู ที่มีความบกพร่องด้านคุณธรรม และ ผู้อำนวยการโรงเรียนควรนำทางครูให้ประพฤติไปในแนวทางที่ดี และสุดท้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน

3. Organization: หมายถึง การจัดการอย่างมีระบบ   ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องตัดสินว่างานใดที่มีความสำคัญก่อนหลัง การบันทึกการปฏิบัติงานควรระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้น และมีกระบวนการตรวจสอบว่าตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการอย่างไร นอกจากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนยังต้องทำงานอื่น ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์ในหน้าที่ และเสร็จตามเวลาที่กำหนด

4. Respectful:  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดีต้องเป็นผู้ที่เคารพนับถือของครู ทำให้ครูรู้สึกปลอดภัยเมื่อพวกเขาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ ผู้อำนวยการโรงเรียนควรเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ฟังที่ดี เคารพความคิดเห็นของคนอื่น อย่างไรก็ตาม นักการศึกษาเห็นว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้ครูอีกด้วย

5. Multitasking:  ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่เพียงแต่ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นผู้สั่งการเท่านั้น แต่ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องทำงานให้ได้หลายด้าน (Multitasking) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดีต้องมีตารอบตัว คือตรวจตราพฤติกรรมของครู และนักเรียน และให้ความสนใจครูขณะที่สอนในห้องเรียน เมื่อการสอนครั้งๆ หนึ่งเสร็จลงแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเตรียมการนิเทศการสอนล่วงหน้า

6. Teamwork:  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความสามารถต้องทำงานเป็นทีม และทำให้ครูรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ส่งเสริมให้ครูได้ประสบการณ์จากการทำงานเป็นทีม และ ผู้อำนวยการโรงเรียนควรแนะนำให้ครูแก้ปัญหาเป็น และ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องสร้างสรรค์แผนงานต่าง ๆ ในการบริหารงานให้เกิดขึ้น

7. Ability to Teach: มีความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ มีแบบการทำงานเป็นของตนเอง สามารถมอบหมายงานด้วยการอธิบาย Concept ให้ครูผู้ปฏิบัติเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยวิธีการง่ายๆ มีการยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับงานนั้น ๆ

8. Communication:  ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างโดดเด่น (Remarkable) สามารถติดต่อปะทะสัมพันธ์กับประชาชนทุกอายุ รวมถึง ยังต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ครู นักเรียน และผู้บริหารอื่น ๆ

9. Adaptability: การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น เป็นกุญแจสำคัญของ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อาจรู้ว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างในโรงเรียน เช่น ครู หรือนักเรียนเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บอย่างกะทันหัน ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องรีบแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เช่น แจ้งไปยังหน่วยกู้ภัย หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานักเรียนไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ครูดำเนินการแทนได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น

10. Interpersonal Skills:  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นมิตรกับครู และนักเรียน จะต้องมีบุคลิกภาพที่น่ารักมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เอาใจใส่ และเห็นอกเห็นใจครู และนักเรียน ที่สำคัญควรดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแก่นักเรียนที่พิการ และด้อยความสามารถ

11. Creativity:  ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องสร้างสรรค์วิธีการทำงานที่หลากหลายให้ ครู และนักเรียน ได้รับความสะดวกสบายในการเรียนการสอน ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่ภายใต้กรอบของระเบียบ กฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของชาติ

12. Self-Evaluation: เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องประเมินตนเอง และสร้างตนเองให้เป็นคนใหม่ทันสมัย และควรจำไว้ว่าสิ่งใดที่ทำผิดพลาดมาในอดีต ต้องนำมาปรับปรุงตนเอง และประเมินตนเอง ที่สำคัญต้องปรับปรุงโรงเรียน ที่ตนปฏิบัติงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ

13. Patience: ความอดทน เป็นกุญแจดอกสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ การที่จะให้ผู้ใหญ่ทุกคนมีความประพฤติ หรือพฤติกรรมที่ดีนั้น เป็นไปไม่ได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงควรเข้าใจพฤติกรรมที่พวกครูแสดงออก และอดทนเฝ้าดูพฤติกรรมเหล่านั้น ถ้าหากครูยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องหาทางหลาย ๆ ด้านมาอธิบายในสิ่งนั้น ๆ ให้ครูได้เข้าใจ

14. Emotional Intelligence:  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดีต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมความโกรธ (angry) และอารมณ์เสีย (upset) ของตนเองให้ได้ในทุกขณะทุกโอกาส แต่ถ้าหาก ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถควบคุมความโกรธ และอารมณ์ได้แล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ต้องประสบกับความเสียหายในตนเอง

15. Empathy : ถ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจครูแล้ว  ครูก็จะเรียนรู้ในการควบคุม อารมณ์ด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องสร้างสุขอนามัยด้านทักษะอารมณ์ทางสังคม (healthy social & emotional skill) ของครูอีกด้วย การสอนในชั้นเรียนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดี หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากการเรียนรู้แบบชุมชนห้องเรียน (classroom community) การเรียนรู้แบบชุมชนห้องเรียน (classroom community) คือห้องเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมแบบเฉพาะตัว (Unique) สำหรับเด็กให้ได้รับประสบการณ์ จากความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง ครู และนักเรียนสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของตนเองให้เกิดขึ้น ชุมชนห้องเรียนที่แข็งแรงนั้น ประกอบด้วย การเรียนที่นักเรียนได้รับมอบอำนาจจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนกำหนดค่านิยมร่วมกัน และท้ายที่สุด ครู และนักเรียนจะมีความเจริญเติบโตในทุก ๆ ด้าน

16. Critical Thinking:  ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้แก้ปัญหาที่หลากหลายได้ ปัญหาที่มักเกิดกับครู และนักเรียนบ่อย ๆ ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้ง ผู้อำนวยการโณงเรียนต้องตอบปัญหาที่เป็นจุดด่างพร้อยของครู และนักเรียนให้ได้ และต้องสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดกับครู และนักเรียนได้

17. Confidence: คือความมั่นใจ ท่านไม่สามารถเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดีได้ ถ้าหากท่านไม่มีความมั่นใจในตนเอง การที่จะนั่งอยู่หัวโต๊ะการประชุมได้อย่างสง่าผ่าเผยได้นั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ตอบคำถามของครูได้ และต้องใส่ใจที่จะทำให้ตนเองเกิดความมั่นใจในขณะที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

18. Commitment: คือความมุ่งมั่น ถ้าท่านต้องการเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดี ท่านต้องรับผิดชอบในงานการบริหาร และงานดูแลโรงเรียน ที่สำคัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องแนะนำให้ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

19. A Sense of Humor: คือมีอารมณ์ขัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนจะมีอารมณ์ขันหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละบุคคล ถ้าหาก ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอารมณ์ขันด้วยแล้ว ก็จะเกิดประโยชน์แก่ครู และนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่หัวเราะ และทำให้ บรรยากาศในการทำงานสนุก ครูและนักเรียนจะมีความสุข และพวกเขาพร้อมเปิดใจที่จะปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแนะนำ

20. Approachableness: คือการเข้าถึงได้ง่าย เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะพึงมี ครู หรือนักเรียนต้องการที่จะถามคำถามผู้อำนวยการโรงเรียน และต้องการพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อพวกเขามีปัญหาโดยปกติแล้ว ครู และนักเรียนมักกลัวผู้อำนวยการโรงเรียน และคิดว่าสิ่งที่พวกเขาถามหรือคุยกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ผิด

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา, บริหารการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร