รูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน ๔๐ คน มีข้าราชการครูจำนวน ๒ คน มีลูกจ้างประจำ ๑ คน มีพนักงานจ้างเหมาบริการ ๑ คน และผู้บริหาร ๑ คน  โดยข้าพเจ้า นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากการวินิจฉัยองค์การด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยสรุปพบว่า โรงเรียนมีจุดแข็งที่ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่สอน มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างสูง จุดอ่อนคือ ครู และนักเรียนขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดขวัญกำลังใจ และขาดอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีอุปสรรคสำคัญ คือ โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณอันเนื่องมาจากมีจำนวนนักเรียนน้อย แต่ก็มีโอกาสที่ดีเพราะชุมชนรอบข้างโรงเรียนมีความเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดี

รูปโมเดล

จากผลการวินิจฉัยองค์การ ข้าพเจ้าได้พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ชื่อ “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี” ขึ้นมา มีองค์ประกอบ คือ ๑) หลักการของรูปแบบ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง และใช้หลักการสร้างเครือข่าย “ บ้าน-วัด-โรงเรียน” ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งชุมชน และครู ครอบคลุมทั้ง ๔ งานในสถานศึกษา ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ๒) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ๓) กระบวนการของรูปแบบ ได้นำหลักการมีส่วนร่วม ๔ ขั้นตอน มาใช้ในการดำเนินงาน คือ ๑.ร่วมวางแผน (Plan) ๒.ร่วมปฏิบัติ (Do) ๓.ร่วมตรวจสอบ (Check) และ๔.ร่วมชื่นชมยินดี/รายงานผล (Action) มีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ และ ๔) ผลลัพธ์ของรูปแบบ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นของสถานศึกษา โดยมีปัจจัยสู่ความสำเร็จคือ การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการกำหนดมาตรการจุดเน้นผ่าน ๓ กิจกรรมที่โดดเด่น เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก คือ

๑. กิจกรรม “๕ กิจกรรม ทำเป็นกิจวัตร” โดย ๕ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมเขียนตามคำบอก ๒) กิจกรรมท่องสูตรคูณ ๓) กิจกรรมคิดเลขเร็ว (คำนวณเลขร้อยช่อง) ๔) กิจกรรมท่องอาขยาน (เน้นบทสวดมนต์) ๕) กิจกรรมภาษาอังกฤษประจำวัน ซึ่ง ๕ กิจกรรมนี้มีการดำเนินการทุกวัน จนเป็นกิจวัตรที่สำคัญของโรงเรียน

๒. กิจกรรม “ทำโรงเรียนให้น่าอยู่เหมือนบ้าน” โดยมีการกำหนดเขตพื้นที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน มีการประกวดแข่งขันความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เป็นประจำทุกเดือน

๓. กิจกรรม “ถวายเพลพระทุกวันพระ” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากวัดในชุมชน เมื่อถวายเพลพระแล้วนักเรียนก็ร่วมกันฟังธรรมจากพระครู และร่วมกันพัฒนาวัด อันเป็นสถานที่ที่เป็นสมบัติของชุมชน

ผลที่เกิดจากนวัตกรรม ฯ มี ดังนี้

๑) โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ มีผลคะแนนการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นตลอด ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน

๒) เด็กหญิง ณัฐนิชา นามวิชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นอันดับที่ ๑ ของ สพป.มค.๑

๓) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความภาคภูมิใจ มีความรัก และหวงแหนโรงเรียนของตน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน และชุมชน

๔) โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑

๕) โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ได้รับรางวัลกิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับ ๑ ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๖) ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา สังคม และวงการวิชาชีพ  ดังนี้                                     ๖.๑ นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑

๖.๒ นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน / คณะกรรมการ ในการปฏิบัติงานในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖.๓ นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน/คณะกรรมการ/วิทยากร ในการปฏิบัติงานในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑

 สามารถคลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดการพัฒนารูปแบบได้ตามลิงค์ด้านล่าง!!

innavation

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา, บริหารการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร