กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (สพป.)

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้

 • ส่งเสริมการบริหารบุคลากร
  • การวิเคราะห์อัตรากำลัง
  • ขอเปลี่ยนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
  • การต่ออายุให้พำนักในไทย
  • ยกย่องเชิดชู/เครื่องราช
  • การยกเว้นการรับราชการทหาร
  • การยื่นอุทธรณ์/รับอุทธรณ์
  • แต่งตั้ง ถอดถอนครูอิสลาม
 • การดำเนินเกียวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการ
  • งานกิจการ รร.เอกชน
  • โอน/ย้าย/เปลี่ยนเวลาสอน/หยุดการสอน/
  • ขอใบแทนใบอนุญาต/ขอใช้ตรา
  • ขอเปลี่ยนชื่อ รร./เพิ่มลดที่ดิน
  • ยกเลิกกิจการ/ขอตั้ง รร.เอกชน ศึกษาพิเศษ/สงเคราะห์
 • การอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์/สวัสดิการ
  • เงินอุดหนุนรายหัว/เรียนฟรี15ปี
  • โครงการอาหารกลางวัน/นม
  • สื่ออุปกรณืการเรียนการสอน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ/สวัสดิการต่างๆ
  • เงินค่าครองชีพชั่วคราว
  • กำกับติดตามการใช้เงินอุดหนุน
 • งานเลขานุการ คก. ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
 • ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  • การพัฒนาการเรียนการสอน
  • พัฒนาบุคลากรใน รร.เอกชน
  • การประกันคุณภาพภายใน
  • การนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  • เทียบ/โอน วุฒิ/ความรู้/ประสบการณ์
  • งานวิเคราะห์วิจัย
 • การออกใบอนุญาต
  • การขอจัดตั้ง รร.เอกชนในระบบ
  • การขอจัดตั้ง รร.เอกชนนอกระบบ
 • ศูนย์การศึกษาอิสลาม
  • เลิกศูนย์ศึกษาอิสลาม
  • จดทะเบียนปอเนาะ
  • ขอจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา(ตาดีกา)
 • งานข้อมูลสารสนเทศและแผน รร.เอกชน
  • งานข้อมูลสารสนเทศ
  • แผนงานประจำปี/แผนปฏิบัติการ
  • สถิติครูผู้สอนอิสลาม
  • งานประชาสัมพันธ์
  • กำกับติดตามการบริหารงาน
  • การตรวจสอบวุฒิ
  • รับรองความรู้ รร.ที่เลิกกิจการ
  • จัดเก็บหลักฐานการศึกษา

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

หน่วยตรวจสอบภายใน (สพป., สพม.)

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้

 

 • งานตรวจสอบภายใน รร./สพท.
  • งานประเมินระบบ
   • ประเมินระบบควบคุมภายใน
   • ประเมินความเสี่ยง
  • ตรวจสอบด้านความเชื่อมั่น
   • ตรวจสอบทางการเงินบัญชี
   • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
   • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
   • ตรวจสอบการดำเนินงาน
   • ตรวจสอบสารสนเทศ
   • ตรวจสอบการบริหาร
   • ตรวจสอบพิเศษ
  • งานให้คำปรึกษา
 • งานบริหารการตรวจสอบ
  • วางแผนการตรวจสอบภายใน
  • ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • งานธุรการและสารสนเทศ

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์(สพป.,สพม.)

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้

 • งานบริหารบัญชี
  • สมุดเงินสด/ใบสำคัญลงบัญชีด้านรับ
  • สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญลงบัญชีด้านรับ
  • สมุดเงินสด/ใบสำคัญลงบัญชีด้านจ่าย
  • สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญลงบัญชีด้านจ่าย
  • สมุดรายวันเงินรับ
  • สมุดรายวันเงินจ่าย
  • สมุดรายวันทั่วไป
  • ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
  • สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • การรับและการนำส่งเงิน
  • การบันทึกทะเบียนคุมการเบิกเงิน(ฏีกา)
  • รายงานการเงิน
  • งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
  • การตรวจสอบและรายงานการเงิน
  • การสรุปรายการ
  • การปิดบัญชี
  • การบันทึกสิ้นปี
  • การจัดทำบัญชีเงินประจำงวด
  • การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 • งานบริหารการเงิน
  • การเบิกเงิน
  • การจ่ายเงิน
  • การยืมเงิน
  • การเก็บรักษาเงิน
  • การนำเงินส่งคลัง
  • การกันเงิน
 • งานบริหารพัสดุ
  • การจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • การเก็บรักษาพัสดุ
  • การเบิก-จ่ายพัสดุ
  • การยืมพัสดุ
  • การตรวจสอบพัสดุประจำปี
  • การจัดทำเอง
 • งานบริหารสินทรัพย์
  • การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  • การขอใช้ที่ราชพัสดุ(รร. ขอใช้ของหน่วยงานอื่นๆ)
  • การขอใช้ที่ราชพัสดุ(หน่วยงานอื่น ขอใช้ของ สพท.)
  • การขอรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • งานให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป., สพม.)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้

 • วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง/วิทยฐานะ
  • งานวิเคราะห์อัตรากำลัง
  • งานวางแผนอัตรากำลัง
  • งานบริหารอัตรากำลัง
  • งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
 • งานบำเน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
  • งานบำเน็จความชอบ
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานเครืองราชอิสริยาภรณ์
 • งานวินัยและนิติการ
  • งานวินัย การดำเนินการทางวินัย
  • งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
  • งานกฏหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
 • งานธุรการ
  • งานรับหนังสือราชการ
  • งานส่งหนังสือราชการ
  • งานจัดทำหนังสือราชหาร
  • งานประชุมภายในกลุ่ม
  • งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม
 • งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • งานสรรหาและบรรจุ
  • งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูฯ
  • งานออกจากราชการ
 • งานพัฒนาบุคคล
  • งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
  • งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
 • งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มอำนวยการ (สพป.,สพม.)

กลุ่มอำนวยการ

 

กลุ่มอำนวยการ มีขอบข่ายภารกิจงาน สรุปได้ดังนี้

 • งานช่วยอำนวยการ
  • งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
  • งานมอบหมายงานในหน้าที่
  • งานเลขานุการ ผอ.เขต
  • งานประชุมภายในสำนักงานเขต
 • งานยานพาหนะ
 • งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
  • งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
  • งานเลือกตั้งและสรรหา อกคศ.
  • งานเลือกตั้งผู้แทน กคศ.
  • งานเลือกตั้งคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
 • งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่
  • งานรับส่งหนังสือราชการ
  • งานจัดทำหนังสือราชการ
  • งานจัดเก็บหนังสือราชการ
  • งานการยืมหนังสือราชการ
  • งานการทำลายหนังสือราชการ
 • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  • งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
  • งานบริการอาคารสถานที่
  • งานรักษาความปลอดภัย
 • งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขต
  • งานจัดระบบบริหาร
  • งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
  • งานมาตรฐานสำนักงานเขต
  • งานคำรับรองปฏิบัติราชการ
  • งานควบคุมภายใน
  • งานพัฒนา PMQA
 • งานประสานงาน
 • งานประชาสัมพันธ์
  • งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
  • งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา (สพป. ,สพม.)

กลุ่มนิเทศ

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา นั้นมีขอบข่ายภารกิจงานสรุปได้ ดังนี้

 • งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
  • กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
  • ผลการใช้หลักสูตร
 • วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษศา
  • ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  • ระดับชาติ
 • งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา
  • งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
  • งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
  • งานส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ/ชุมชน/บุคคล
  • งานนิเทศติดตาม
  • งานประเมินผลการจัดการศึกษา
 • เลขานุการ กตปน.
 • งานประสาน ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร
  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • หลักสูตรการศึกษาก่อนประถมศึกษา
  • หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
  • งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  • งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก
 • สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
  • งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • งานวิจัยพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/ETC
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กลุ่มนโยบายและแผน (สพป. ,สพม.)

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ที่สำคัญ 6 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดทำนโยบายและ แผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • งานข้อมูลสารสนเทศ
  • งานจัดทำแผนพัฒนา ICT
  • งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  • งานพัฒนานวัตกรร ICT เพื่อการบริหาร
  • งานประสานงานเครือข่าย ICT
 • งานวิเคราะห์งบประมาณ
  • งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
  • งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
  • งานจัดสรรงบประมาณ
  • งานบริหารงบประมาณ
 • งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
  • งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
  • งานประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย(แผนฯ ,สพฐ.)
  • งานพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของ สพท.
 • งานธุรการกลุ่ม
  • งานรับส่งหนังสือ
  • งานประสานงานและให้บริการ
  • งานประชุมภายในกลุ่ม
  • งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม
 • งานนโยบายและแผน
  • งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  • งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • งานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  • งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • งานแผนการจัดชั้นเรียน
 • งานเลขานุการคณะกรรมการเขต
  • งานจัดการประชุม กพท.
  • งานประสาน ส่งเสริม องค์คณะบุคคล
  • งานรวบรวมองค์ความรู้และมติจากการประชุม กพท.

 

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 (ผังความคิด สรุปการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

อ้างอิง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

โพสท์ใน บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่!!

wpid-1483202282071.jpg

สวัสดีปีใหม่ 2560 และขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านนะครับ แต่อย่าให้ความยินดีนี้ กลายเป็นความลุ่มหลงอันที่จะกัดกร่อนจิตใจแลทำลายความตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อนักเรียน เพื่อชุมชน และเพื่อชาติ !!
..
เพราะตำแหน่งที่เขาตั้งให้นั้น เขาตั้งให้ไปทำงาน ไม่ได้ตั้งให้เพื่อเอาไปอวดอ้างกัน!!

พึงระลึกเสมอว่า เรานี้เป็น“แค่ ผอ.รร.“ แล้วท่านจะตัวเล็ก เบาสบาย ทำงานง่าย!!

แต่เมื่อใดที่ท่านระลึกว่า เรานี้ “เป็นถึง ผอ.รร. “ เชียวนะ ก็จะทำให้ท่านตัวพอง ตัวใหญ่ ทำงานยาก!!!
..
การสอบให้ได้เป็น ผอ.รร. นั้น ไม่ใช่เรื่องยาก
แต่การที่จะดำรงตนอยู่อย่าง ผอ.รร. ที่สมภาคภูมินั้นยากกว่ามาก!!

ดังนั้น ว่าที่ ผอ.รร. รุ่นใหม่ทั้งหลาย จงพึงสังวรณ์ไว้ว่า ท่านจะเป็น “แค่“ ผอ.รร. หรือจะ“เป็นถึง“ ผอ.รร. !!
มโนคตินี้จะเป็นดั่งเข็มทิศชีวิตการทำงานของท่านตลอดไป!!

ขอสันติสุขจงมีแด่ท่าน!!

โพสท์ใน การศึกษา, บริหารการศึกษา | ไม่ให้ใส่ความเห็น

บันทึกประวัติศาสตร์

​เช้าวันใหม่ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐
🇹🇭 #ผมเกิดในรัชกาลที่๙ 🇹🇭

วันพฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( ร.๙ ) สวรรคต เวลา ๑๕:๕๒ น. ณ โรงบาลศิริราช พระชนมพรรษา ๘๙ ปี ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี

#อยากเก็บโพสนี้ไว้ให้อยู่ในความทรงจำและการแจ้งเตือนไปทุกๆปี
        🇹🇭My Memory🇹🇭

I was born in Rama 9

Thu 13 October 2559 reshuffle.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s global Cummins Navy. Mahidol La Rama Ice Works Chakri Narueput compactors Navy. Siamese royal mint mold arch Bophit Nat (r. 9) death at 15:52 pm., At the hospital of His Majesty. Birthday 89 Years He has 70 years of reign

I want to keep this in remembrance and a reminder to every year.

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น